Statut przedszkola

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa placówki:

„Przedszkole Niepubliczne „Kacperkowy Światek”

ul. Wielorybia 18; 85-435 Bydgoszcz

§ 2

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną działającą na podstawie :


Ustawy o systemie oświaty z dnia 15 czerwca 2007 r. i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
Wpisu do rejestru placówek niepublicznych
Niniejszego statutu.

 1. Osoba prowadząca Przedszkole Niepubliczne „Kacperkowy Światek” - Adriana Nowak
 1. Siedzibą przedszkola są lokale użytkowe znajdujące się w Bydgoszczy przy ulicach: Wielorybiej 16, 18, 20 oraz Rekinowej 2 i 2a
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

· Wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy logopedycznej i psychologicznej

· Umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej

· Zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola

· Organizowaniu zajęć dodatkowych

§ 4

 1. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym a w szczególności zapewnienie dzieciom:

· Wszechstronnego rozwoju dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej, duchowej

· Opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci

· Współdziałania z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci oraz ujednolicanie oddziaływań wychowawczych

· Stwarzania możliwości nawiązania przez dzieci stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym

· Kształtowania u dzieci poczucia własnej tożsamości w połączeniu z obowiązującymi wzorami i normami postępowania oraz uczenie odpowiedzialności za własne zachowanie

· Kształtowania postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej

· Kształtowania i rozwijania zainteresowań dziecka, ułatwiania poszerzania wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu, wyrażania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej ruchowej i werbalnej

· Poznawania, zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym podjęci nauki w szkole podstawowej

· Rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka i w miarę potrzeb podjęcie wczesnej interwencji specjalistów

§ 5

 1. Zadania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze przedszkole realizuje w oparciu o podstawę programową w następujących obszarach:

· Poznawanie i rozumienie siebie i świata

· Nabywanie umiejętności poprzez działanie

· Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej

· Budowanie systemu wartości

 1. Przedszkole realizuje zadania w zakresie:

· Pomocy rodzicom w opiece nad dziećmi

· Objęcia opieką wszystkich wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola przez nauczycieli

· Kształtowania wśród dzieci nawyków dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozwijania ich sprawności ruchowej

· Dbania o rozwój emocjonalny i świadomość moralną dzieci oraz wzmacniania ich więzi uczuciowej z rodziną

· Kształtowania kompetencji językowej dziec

· Prowadzenia działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

· Zapewnienia możliwości korzystania z opieki specjalistów: logopedy, psychologa, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

· W miarę możliwości zapewnienia opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

· Organizowania spotkań, konkursów, przeglądów

· Współpracy z placówkami i instytucjami działającymi w środowisku, wspomagającymi rozwój dziecka

 1. Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

· rodzicami

· nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola

· specjalistami: logopedą, psychologiem

· podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży ( poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną)

§ 6

 1. Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów wychowania przedszkolnego wpisanych na listę programów dopuszczonych do użytku szkolnego
 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
 1. Przedszkole stwarza możliwości nawiązania przez dzieci stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym

§ 7

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczną poprzez:


Diagnozowanie środowiska wychowanków
Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia
Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologicznej
Wspieranie dziecka uzdolnionego
Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie

 1. Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci
 2. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 1. Pomoc psychologiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami, nauczycielami.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodzica, nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne lub poradni specjalistycznej
 1. Pomoc jest organizowana w przedszkolu w formie zajęć specjalistycznych: zajęć logopedycznych, psychologicznych, korekcyjno – kompensacyjnych lub innych w zależności od potrzeb, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców
 1. Korzystanie z pomocy logopedy i psychologa jest dobrowolne i nieodpłatne

§ 8

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole
 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy i realizują zadania dotyczące organizowania wczesnego wspomagania dziecka
 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4-8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psycho – fizycznych i potrzeb dziecka
 1. Decyzje o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola uzasadniona jest kwalifikacjami kadry pedagogicznej oraz orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej określającym poziom rozwoju psychofizycznego oraz stan zdrowia dziecka
 1. Dziecko niepełnosprawne nie może posiadać schorzeń, które wymagają specjalnego trybu opieki
 1. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków jeżeli w trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola zostanie stwierdzona niepełnosprawność a przedszkole nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków wspierających jego rozwój

§ 9

 1. W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
 1. Nauka religii prowadzona jest przez katechetę lub księdza
 1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe
 1. Czas trwania zajęć dodatkowych uzależniony jest od rodzaju zajęcia i grupy wiekowej, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut
 1. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia dodatkowe mają w tym czasie zapewnioną opiekę nauczyciela grupy
 1. Organizację i rodzaj zajęć dodatkowych, (częstotliwość, forma organizacyjna, sposób finansowania) ustala dyrektor w każdym roku szkolnym w porozumieniu z rodzicami

§ 10

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym
 1. Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż
 1. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece dwóch nauczycieli i osobie wspomagającej ( na jednej zmianie pracuje jeden nauczyciel zgodnie z organizacją pracy w danym roku szkolnym). Wyjątek stanowią grupy 6 i 5-6 latków, w których mogą a nie muszą być osoby wspomagające.

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 11

1. Organami Przedszkola Niepublicznego „Kacperkowy Światek” są:

· Dyrektor Przedszkola / Organ Prowadzący/

· Rada Pedagogiczna

· Wicedyrektor

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem

3. Nadzór pedagogiczny w placówce sprawuje wicedyrektor powołany przez Dyrektora Przedszkola

§ 12

DYREKTOR

1. Kompetencje dyrektora są następujące:

· Organizowanie i kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

· Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi nadzorującemu

· Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

· Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar pracownikom placówki

· Kierowanie całokształtem działania przedszkola

· Wyznaczanie zakresu obowiązków i zadań dodatkowych

· Realizowanie uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących, wydawanie stosownych zarządzeń

· Zarządzanie majątkiem przedszkola, organizowanie wyposażenia przedszkola w bazę edukacyjną

· Organizowanie przeglądu technicznego obiektów przedszkola i prac remontowych przedszkola

· Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy, monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników przedszkola dotyczących zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu w placówce i poza nią

· Stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju dzieci

· Egzekwowanie przestrzegania ustalonych procedur

· Planowanie urlopów pracownikom przedszkola

· Nadawanie nauczycielom stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego- w ramach kompetencji Organu Prowadzącego

· Zawiadamianie o terminie Rady Pedagogicznej wszystkich pracowników

· Ustalanie porządku i prowadzenie zebrań zgodnie z regulaminem Rady

· Wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów – Organu Nadzorującego

· Organizowanie warunków do przestrzegania prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka

· Podejmowanie decyzji o przyjęciu dzieci do przedszkola zgodnie z ustalonymi kryteriami, przenoszeniu ich między oddziałami oraz skreśleniu dziecka z listy przedszkola w czasie roku szkolnego

· Współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych

· Umożliwienie realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 – letnich

· Powoływanie zespołów do działań według potrzeb

· Powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6 – letnie, o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolneg

· Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż

· Oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do pomieszczeń do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym

· Prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

· Kształtowanie twórczej atmosfery pracy

§ 13

1. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, organem nadzorującym. Koordynuje współdziałanie poszczególnych organów przedszkola

2. Dyrektor rozwiązuje niejasności między pracownikami przedszkola. W ciągu 3 dni od ewentualnego konfliktu organizuje spotkanie wyjaśniające między stronami.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor

§ 14

WICEDYREKTOR

1. Kompetencje Wicedyrektora (osoby sprawującej nadzór pedagogiczny) są następujące:

· Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli

· Opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego po uzgodnieniu z dyrektorem, który przedstawiony zostaje Radzie Pedagogicznej

· Prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli

· Diagnozowanie wybranych obszarów pracy przedszkola w zakresie określonym przez Dyrektora

· Diagnozowanie oczekiwań Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

· Wykonywanie prac biurowych związanych z działalnością przedszkola, zleconych przez Dyrektora

· Współpracowanie z Organem Prowadzącym, Organem Nadzorującym- Kuratorem Oświaty

· Współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy

· Współpracowanie z rodzicami, pełnienie dyżurów informacyjnych dla rodziców

· Analizowanie stopnia realizacji planu nadzoru pedagogicznego, przedstawianie sprawozdania z przeprowadzonych działań

· Wspieranie nauczycieli rozpoczynających awans zawodowy

· Ukierunkowywanie pracy nauczycieli zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców (w miarę możliwości)

· Łagodzenie ewentualnych konfliktów z rodzicami pod nieobecność dyrektora

· Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli

· Prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej na polecenie Dyrektora

§ 15

RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są na wniosek dyrektora, osoby sprawującej nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków Rady

5. Zebrania plenarne Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego a także w każdym semestrze zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb

6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście, mają oni głos doradczy

§ 16

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej są następujące:

· Przygotowywanie projektu zmian w statucie przedszkola na wniosek dyrektora

· Udział w pracach nad tworzeniem dokumentów programowych przedszkola

· Zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych przedszkola formalnie wnoszonych przez dyrektora

· Uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej

· Ustalanie w drodze uchwały zestawu programów wychowania przedszkolnego do realizacj

· Podejmowanie zadań w ramach powołanych zespołów

· Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji bądź eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

§ 17

 1. Uchwały Rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane
 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw które mogłyby nasyć dobro dzieci, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 18

 1. Czas pracy przedszkola rozpoczyna się od godziny 6 i kończy o godzinie 17
 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych w projekcie organizacyjnym
 1. Inne dni wolne od zajęć ustala dyrektor i informuje rodziców poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień

2. Przedszkole jest sześcio – oddziałowe ( z możliwością utworzenia kolejnych oddziałów)

3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 153

4. Liczba dzieci w jednym oddziale nie powinna przekroczyć 25 ( w przypadku dużej ilości zgłoszeń może ulec rozszerzeniu do 30)

5. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5 letniego)

6. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na jeden dzień ( w okresie wakacyjnym po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia dziecka)

§ 20

1. Posiłki obiadowe dostarczane są przez firmę cateringową zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi

2. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość spożywania co najmniej trzech posiłków: pierwszego śniadania, drugiego śniadania, obiadu (dodatkowo zapewnia możliwość spożywania czwartego posiłku – podwieczorku dzieciom pozostającym w przedszkolu dłużej niż do godziny 15 zgodnie z pisemną deklaracją rodziców )

§ 21

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola

2. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Radę Pedagogiczną i jest dostosowany do założeń programowych

§ 22

1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z terenu przedszkolnego

2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest dłuższy pobyt dzieci w parku lub w lesie

§ 23

 1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut
 1. Przedszkole organizuje zajęcia obowiązkowe stosownie do wieku dzieci. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
 1. Oprócz zajęć obowiązkowych przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe: zajęcia teatralne, logopedyczne, psychologiczne, plastyczne, komputerowe, taneczne, rytmiczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski
 1. Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe:

  • Bezpłatne – wynikające z koncepcji pracy przedszkola( teatralne, logopedyczne, psychologiczne, rytmiczne)
  • Płatne – według zainteresowania rodziców

5. Przedszkole może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb

§ 24

1. Przedszkole wymaga, aby dzieci były odbierane z placówki przez rodziców, opiekunów lub pełnoletnią osobę przez nich upoważnioną. Wzór upoważnienia zostaje przedstawiony corocznie na spotkaniu z rodzicami przez dyrektora placówki

2. W czasie drogi do przedszkola (do chwili oddania dziecka pod opiekę nauczyciela) i z przedszkola do domu, odpowiedzialność za dziecko ponoszą opiekunowie prawni

3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, bez względu na to, czy to jest rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. W takim przypadku dyrektor niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji Policję

4. Przedszkole dopuszcza w losowych przypadkach odbiór dziecka po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu wyłącznie dyrektora placówki.

Rozdział V

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

§ 25

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń
 1. Dzieci mogą być przyjmowane również w ciągu całego roku szkolnego jeżeli zezwalają na to warunki
 1. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dzieci do przedszkola decyduje dyrektor
 1. Rezygnacja rodziców dziecka z usług przedszkola może nastąpić w każdym czasie roku szkolnego do 15 dnia poprzedzającego miesiąc w którym nastąpi rezygnacja

§ 26

 1. Przedszkole przyjmuje w wieku od 3 do 6 lat, ( w wyjątkowych przypadkach od 2,5 lat) przyznając priorytet dzieciom 6 – letnim
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 27


1. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku:

· nie zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc

· nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców dziecka.

· wykazywania przez dziecko zachowań agresywnych zagrażających zdrowiu innych dzieci

2. Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z zachowaniem procedury postępowania:

· podjęcie próby dojścia do porozumienia

· poinformowanie pisemne rodziców

· rozwiązanie umowy

Rozdział VI


PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI


§ 28

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka
 2. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
  • opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • poszanowania godności osobistej,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań,
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  • rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
  • pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
  • przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
  • wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
  • poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej,
  • spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
  • wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
  • pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,
  • zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
  • wprowadzania w kulturę bycia,
  • zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

§ 29

1. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

· współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii

· szanowanie odrębności każdego kolegi

· przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej

· szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności

· uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów

· przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek

· kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych

· przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur

· zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek

· pomaganie słabszym kolegom

· przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno

Rozdział VII


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
(Prawnych opiekunów).


§ 30

1. Rodzice mają prawo do:

· znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale

· wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych

· uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju

· uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci

· wyrażania opinii na temat pracy przedszkola

· stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne

· aktywnego włączania się w życie przedszkola

· współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci

§ 31


1. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest:

· przestrzeganie niniejszego Statutu

· zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce zgodnie z corocznymi ustaleniami na pierwszym zebraniu z rodzicami

· przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnione na piśmie przez nich osoby pełnoletnie

· terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący

· zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie w czasie przerwy letniej; w wyjątkowych przypadkach Dyrektor Przedszkola może skierować dzieci do innych przedszkoli

· troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społecznego

· przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej

· niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

· respektowanie czasu pracy przedszkola; w przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice.

Rozdział VIII

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 32

1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, a w szczególności:

· respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność

· tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka

· wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy

· organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:

- zebrania grupowe

- zajęcia otwarte

- zebrania ogólne

- konsultacje indywidualne

- zajęcia okolicznościowe

- uroczystości przedszkolne

- uzgodnienie celów i kierunków pracy na bieżący rok szkolny

· monitorować realizowanie przez dzieci 6 letnie rocznego obowiązku przedszkolnego

· Realizować rytmicznie i kompleksowo podstawę programową określoną przez MEN

· planować, organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o wybrane programy dydaktyczno-wychowawcze albo program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

· stosować twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania

· tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną

· eliminować przyczyny niepowodzeń dzieci

· realizować zalecenia dyrektora i osób kontrolujących

· wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne


2. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:

· prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu rozpoczynającym rok szkolny

· prowadzić obserwacje pedagogiczne i je dokumentować

· indywidualizować działania oparte na znajomości dziecka, jego możliwościach i potrzebach, zgodnych z prowadzoną diagnozą

· informować rodziców o bieżących postępach uzyskiwanych przez dzieci

· dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestniczenie w pracy zespołu metodycznego, rady pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego

· zaangażować się w pracę na rzecz placówki, podnoszenia jej jakości

· umiejętnie inicjować kontakty ze środowiskiem

· stosować urozmaicone formy współpracy ze środowiskiem lokalnym

· efektywnie wykorzystywać czas pracy z przeznaczeniem na:

- zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,

- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,

· przestrzegać tajemnicy służbowej

· dbać o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno – moralną

· funkcjonalnie urządzać salę

· dbać o estetykę, czystość i porządek w sali

§ 33

1. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze z pośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku.

§ 34

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi
 1. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
 1. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola. Obowiązki pracowników przechowywane są w teczkach osobowych.

Rozdział IX

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§ 35

 1. Majątek przedszkola stanowią ruchomości i nieruchomości
 1. Działalność Przedszkola finansowana jest z:
  • z opłat wnoszonych przez rodziców zgodnie z podpisaną umową na bieżący rok szkolny
  • z dotacji z budżetu Miasta Bydgoszczy zgodnie Art. 90 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 15.06. 2007r. oraz z Uchwałą Nr XII/152/07 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30.05.2007r
  • z innych źródeł np. darowizn, sponsorów itp.

§ 36

 1. Dyrektor ustala wysokość czesnego na dany rok szkolny na podstawie przewidywanych kosztów utrzymywania przedszkola
 1. Czesne płatne jest przez rodziców ( opiekunów) dziecka przez 11 miesięcy w roku, również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu
 1. Czesne może być podwyższone w trakcie roku szkolnego, w przypadku:

· wzrostu cen utrzymania budynku w tym nośników energii

· wzrostu płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

· zmniejszenia liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych

· innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych

 1. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola może obniżyć wysokość czesnego rodzicom danego dziecka (trudna sytuacja rodzinna, materialna), na wniosek samych rodziców lub z własnej inicjatywy
 1. Za rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola rodzic płaci niższą kwotę czesnego. Wysokość tej kwoty każdorazowo ustala dyrektor

§ 37

 1. Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor po wykonaniu kalkulacji przed rozpoczęciem roku szkolnego ( w ciągu roku szkolnego może ona ulec zwiększeniu w przypadku wzrostu cen żywności lub podwyższenia ceny obiadu przez firmę cateringową)
 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się
 1. Placówka umożliwia korzystanie z obiadów przez pracowników przedszkola
 1. Za korzystanie z obiadów pracownicy przedszkola płacą pełną stawkę żywieniową

Rozdział X


PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji

2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej

3. Zmiany do statutu sporządza się w formie aneksów

4. W sprawach nie regulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego

5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola

5. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 01.09.2007 r jednocześnie traci moc poprzedni Statut

6. Statut niniejszy został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 03.09.2007r.


 
« powrót